Dla mediów

Informacja prasowa z Konferencji „Czy Polska potrzebuje regionów metropolitalnych”

26.04.2013 08:00

W dniu 26 kwietnia 2013 roku w Senacie odbyła się konferencja pod patronatem Marszałka Bogdana Borusewicza o zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa i posła Marcina Święcickiego (PO).

Celem konferencji było przeprowadzenie szerokiej debaty zainteresowanych środowisk nad potrzebą i kierunkiem reformy sposobu zarządzania metropoliami, konfrontacja propozycji z dotychczasowymi doświadczeniami i próba wyciągnięcia wniosków, co do dalszych działań.

Otwierając konferencję Marcin Święcicki zauważył, że wprowadzając w pośpiechu w 1998 r. powiatowy i wojewódzki szczebel samorządowy podzielono zwarte obszary metropolitalne na wiele powiatów i tym samym nie wypełniono dyspozycji zawartej w art. 15 ust. 2. Konstytucji RP, który mówi o uwzględnieniu w podziale terytorialnym państwa, „więzi społecznych, gospodarczych lub kulturowych”. Możliwości współpracy jednostek samorządowych na obszarach metropolitalnych są słabo wykorzystane. W Polsce istnieje 12 metropolii: Warszawa, Wrocław, Poznań, czy Kraków z jednym miastem centralnym, metropolia dualna Bydgoszcz-Toruń, Trójmiasto i cała aglomeracja górnośląska składającą się z kilkunastu miast. Nie mamy jednego modelu zarządzania tymi wielogminnymi i wielopowiatowymi obszarami, powiązanymi wieloma wspólnymi funkcjami. Trzeba dopiero  szukać najlepszych rozwiązań.

Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Magdalena Młochowska przedstawiła propozycje rządu, które mają ułatwić współpracę jednostek samorządowych, np. centra wspólnych usług, możliwość tworzenia mieszanych powiatowo-gminnych związków komunalnych, uproszczenie procedur rejestracji związków. Wiceminister Rozwoju Regionalnego Maciej Kubiak omówił zachęty finansowe, które mają wspierać wspólne projekty jednostek samorządowych. Przedstawiciel Unii Metropolii Polskich – stowarzyszenia skupiającego 12 miast metropolitalnych – wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski postulował wprowadzenie metropolitalnych komisji rządowo-samorządowych, które nieformalnie sterowałyby rozwojem metropolii. Najdalej idącą propozycję przedstawił poseł Marek Wójcik (PO), który z grupą posłów śląskich proponuje powołać katowicki powiat metropolitalny dla 14-stu miast Górnego Śląska z bezpośrednio wybieraną Radą i własnymi źródłami finansowania w postaci udziału w PIT i CIT. Od miast powiatów nowa jednostka przejęłaby tylko te funkcje, które są niezbędne do realizacji funkcji wspólnych dla całej metropolii: planowanie przestrzenne, transport publiczny, zarządzanie siecią dróg, gospodarka odpadami. W podobnym kierunku szła prezentacja prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, który sugerował wprowadzenie obligatoryjnego związku miast Metropolii Śląsko-Dąbrowskiej. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS), uznał, że dotychczasowe formy współpracy gmin i powiatów są niewystarczające i podkreślił potrzebę harmonijnego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. Minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, zachęcał do wzmocnienia współpracy istniejących jednostek samorządowych, np. w formie aglomeracyjnych związków transportowych. Podsumowując konferencję, Marcin Święcicki apelował do rządu, aby przyjąć wszystkie zgłoszone propozycje ułatwienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, gdyż nie są one sprzeczne i pomogą metropoliom przyciągać kapitał, tworzyć nowe miejsca pracy i zachęcić wykształconą młodzież do zostania w kraju. Zastąpienie kilkunastu powiatów na Górnym Śląsku jednym powiatem metropolitalnym powinno się wdrożyć jeszcze przed wyborami samorządowymi w 2014 roku, aby wyjść z kryzysu w zarządzaniu obszarem Górnego Śląska, a jednocześnie przeprowadzić pilotaż rozwiązania, które mogłoby służyć innym metropoliom w przyszłości.


Polecane
Galeria