LISTA WYPOWIEDZI POSŁA

LIS

30

-0001

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 19. porządku dziennego: Informacja bieżąca czytaj dalej »

LIS

30

-0001

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 9, 10, 11. porządku dziennego: Sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa, Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 roku czytaj dalej »

CZE

28

2012

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 14. porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka czytaj dalej »

MAJ

09

2012

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw czytaj dalej »
Punkt 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw czytaj dalej »

KWI

26

2012

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 13. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw czytaj dalej »

KWI

25

2012

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 7, 8, 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. czytaj dalej »
Punkt 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. czytaj dalej »
Punkt 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. czytaj dalej »

MAR

30

2012

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 13. porządku dziennego (cd.) czytaj dalej »

MAR

29

2012

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 9. porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku czytaj dalej »

MAR

28

2012

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 7. porządku dziennego: Informacja bieżąca czytaj dalej »

LUT

15

2012

Marcin Święcicki wziął‚ udział‚ w debacie:

Punkt 1. porządku dziennego (cd.) czytaj dalej »