Poza sejmem

Polska droga do NATO – kalendarium jeszcze przed wygumkowaniem historii

13.07.2016 08:00

 

 


 

 

 

Polska droga do NATO:

kalendarium jeszcze przed wygumkowaniem historii

 

Wydarzenie

Data

Premier RP

Prezydent RP

Komunikat Rady Północnoatlantyckiej: państwa bloku wschodniego traktowane są przez NATO nadal jako „sowieccy sojusznicy w Europie” (pkt 3), ale mowa też o naszkicowaniu przyszłej współpracy z „państwami Wschodu” (pkt 22)

15 XII 1989

T. Mazowiecki

-

Spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego z Sekretarzem Generalnym NATO Manfredem Wörnerem w Kwaterze Głównej NATO, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Sojuszem.

21 III 1990

T. Mazowiecki

W. Jaruzelski

Opublikowanie Deklaracji Londyńskiej nt. przekształceń Sojuszu zawierającej m.in. ofertę rozwoju współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW), w tym ustanowienia kontaktów dyplomatycznych. W rozmowach Polska podkreślała, że cele polityczne Sojuszu są zbieżne z naszymi, powitaliśmy gotowość NATO do „budowy nowych partnerstw z wszystkimi narodami Europy” (pkt 4).

6 VII 1990

T. Mazowiecki

W. Jaruzelski

Nawiązanie stosunków z NATO, ustanowienie misji łącznikowej przy Kwaterze Głównej NATO.

9 VIII 1990

T. Mazowiecki

W. Jaruzelski

Sekretarze Generalny NATO Manfred Wörner złożył wizytę w Warszawie.

13-16 IX 1990

T. Mazowiecki

W. Jaruzelski

MSZ rozpoczyna rozmowy ws. wycofania z Polski wojsk radzieckich.

II poł. 1990

T. Mazowiecki

W. Jaruzelski

Rozwiązanie Układu Warszawskiego.

1 VII 1991

J.K. Bielecki

Lech Wałęsa

Wizyta Prezydenta Lecha Wałęsy w Kwaterze Głównej NATO.

3 VII 1991

J.K. Bielecki

Lech Wałęsa

W czasie wizyty w USA Premier Jan K. Bielecki po raz pierwszy publicznie wyrazi chęć dążenia Polski do członkostwa. ("pojechałem do Waszyngtonu i powiedziałem, że mamy prawo należeć do takiego bloku, do jakiego chcemy, a chcemy być w NATO" - Transformacja polska, dokumenty i analizy 1991-1993, T.3, red. S. Gomułka).

IX.1991

J.K. Bielecki

Lech Wałęsa

Sekretarz stanu USA Baker i niemiecki min. SZ Genscher przedstawili propozycje pogłębionej współpracy NATO z EŚW.

2 X 1991

J.K. Bielecki

Lech Wałęsa

Na szczycie w Rzymie NATO deklaruje „jakościowy krok naprzód” w stosunkach z EŚW.

7-8 XI 1991

J.K. Bielecki

Lech Wałęsa

W odpowiedzi na pismo min. Skubiszewskiego sekretarz Baker podziela poglądy polskiego rządu dot. pogłębienia współpracy.

16 XII 1991

Jan Olszewski

Lech Wałęsa

Inauguracja Północnoatlantyckiej Rady Współpracy państw NATO i EŚW.

20 XII 1991

Jan Olszewski

Lech Wałęsa

Szef MON Jan Parys wypowiedział się nt. dążeń Polski do stopniowej integracji z NATO, jednak bez oficjalnego wniosku.

Luty 1992

Jan Olszewski

Lech Wałęsa

Podczas wizyty w Polsce, Sekretarz Generalny NATO Manfred Wörner oświadczył, że "drzwi do NATO są otwarte".

11-12 III 1992 

Jan Olszewski

Lech Wałęsa

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO, w którym uczestniczyli również ministrowie obrony i szefowie sztabów państw EŚW.

10 IV 1992 

Jan Olszewski

Lech Wałęsa

Premier Jan Olszewski porusza w Waszyngtonie sprawę członkostwa w NATO

13-16 IV 1992

Jan Olszewski

Lech Wałęsa

Prezydenci Czechosłowacji, Polski i Węgier wyrazili stanowisko, że długofalowym celem jest pełne członkostwo w NATO.

6 V 1992

Jan Olszewski

Lech Wałęsa

Minister Skubiszewski deklaruje w Sejmie, że celem jest „stopniowe i faktyczne włączanie Polski w system bezpieczeństwa tego Sojuszu. Członkostwo jest celem perspektywicznym”.

8 V 1992

Jan Olszewski

Lech Wałęsa

W swym expose Premier Hanna Suchocka mówi o polskich aspiracjach względem uczestnictwa w NATO.

10 VII 1992

H. Suchocka

Lech Wałęsa

Po spotkaniu z premier Suchocką w Davos SekGen Wörner zapewniał, że Polska będzie jednym z pierwszych państw, które będą przyjęte do NATO

Początek 1993

H. Suchocka

Lech Wałęsa

Ostatni żołnierze rosyjscy (wcześniej radzieccy) opuścili terytorium Polski

18 IX 1993

H. Suchocka

Lech Wałęsa

NATO przedstawiło państwom EŚW propozycje współpracy z Sojuszem w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju - PdP

10 I 1994 

W. Pawlak

Lech Wałęsa

Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), na spotkaniu z prezydentem B. Clintonem, zaakceptowali program PdP.

12 I 1994 

W. Pawlak

Lech Wałęsa

Podczas wizyty w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli Premier Waldemar Pawlak podpisał Dokument Ramowy PdP.

2 II 1994 

W. Pawlak

Lech Wałęsa

Polska i NATO przyjęły indywidualny Program Partnerstwa.

5 VII 1994 

W. Pawlak

Lech Wałęsa

Pierwsze wspólne manewry z udziałem wojsk NATO i Polski.

12-16 IX 1994 

W. Pawlak

Lech Wałęsa

Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła uchwałę przewidującą rozszerzenie NATO państwa V4.

16 II 1995 

W. Pawlak

Lech Wałęsa

Ministrowie obrony i spraw zagranicznych RP we wspólnym liście do Sekretarza Generalnego NATO oficjalnie przyjęli wystosowane przez Sojusz 29.01.1996 r. zaproszenie do rozpoczęcia z NATO dialogu indywidualnego.


8 II 1996 

W.Cimoszewicz

A.Kwaśniewski

Na szczycie szefów NATO w Madrycie podjęto decyzję o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do rozmów ws. członkostwa.

8 VII 1997 

W.Cimoszewicz

A.Kwaśniewski

Rozpoczęły się rozmowy akcesyjne pomiędzy NATO a Polską.

16 IX 1997 

W.Cimoszewicz

A.Kwaśniewski

Minister SZ Bronisław Geremek przekazał Sekretarzowi Generalnemu NATO list wyrażający wolę RP przystąpienia do NATO.

14 XI 1997 

Jerzy Buzek

A.Kwaśniewski

W Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw NATO podpisali Protokoły Akcesyjne dla Polski, Czech i Węgier.

16 XII 1997 

Jerzy Buzek

A.Kwaśniewski

Przedstawiciele Polski, Czech i Węgier po raz pierwszy uczestniczyli wspotkaniu Rady Północnoatlantyckiej.

28 XII 1997 

Jerzy Buzek

A.Kwaśniewski

W Brukseli, z udziałem ministrów obrony z Polski, Czech i Węgier, odbyło się spotkanie ministrów obrony NATO.

17-18 XII 1998 

Jerzy Buzek

A.Kwaśniewski

Sekretarz Generalny NATO J. Solana wystosował do Polski, Czech i Węgier formalne zaproszenia do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego.

29 I 1999 

Jerzy Buzek

A.Kwaśniewski

Sejm, a następnie tego samego dnia Senat przyjęły ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

17 II 1999 

Jerzy Buzek

A.Kwaśniewski

Prezydent podpisał, po uprzedniej kontrasygnacie Premiera, akt przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego.

26 II 1999 

Jerzy Buzek

A.Kwaśniewski

W Independence w - USA Minister Spraw Zagranicznych RP, prof. B. Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, M. Albright akt przystąpienia Polski do NATO. Z tą chwilą Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu.

12 III 1999 

Jerzy Buzek

A.Kwaśniewski

Źródła: www.skubi.net/nato.html,

https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/nato/polska_droga_do_nato/


Polecane
Galeria