WYPOWIEDŹ POSŁA

Marcin Święcicki wziął udział w debacie

KWI

25

2012


Punkt 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych komisji: Komisji Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych, o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

(druki nr 281 i 311)

. Marszałek Sejmu skierowała projekt tej ustawy do obu wspomnianych wyżej komisji w dniu 3 kwietnia bieżącego roku. Komisje w dniu 12 kwietnia przeprowadziły pierwsze czytanie wspomnianego projektu ustawy i wnoszą przez aklamację o przyjęcie projektu przez Wysoką Izbę bez poprawek. Wyspa Guernsey wraz z kilkoma innymi towarzyszącymi jej wyspami, podobnie jak i Jersey, nie stanowi państwa, lecz jest terytorium zależnym od Wielkiej Brytanii i na podstawie protokołu nr 3 do aktu akcesyjnego Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Wspólnot Europejskich wchodzi w skład obszaru celnego Unii Europejskiej, co oznacza, że zachowuje swobodną wymianę towarów i ma wspólne cła dla krajów trzecich, poza Unią Europejską, natomiast nie jest zobowiązana do przyjmowania dyrektyw Unii Europejskiej. Wyspę zamieszkuje 65 tys.

mieszkańców, w tym jest również Polonia. Nie udało mi się ustalić, jak liczna, ale zjawisko to tam występuje. Jeśli chodzi o umowę dotyczącą wymiany informacji podatkowych, obejmuje ona trzy rodzaje podatków: podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych i podatek od towarów i usług. Umowa przewiduje możliwość uzyskania informacji na tematy dotyczące tych podatków, pełnej informacji pochodzącej od banków, od firm, z zakresu działalności gospodarczej, pozwala również na wniosek jednej ze stron na wszczęcie kontroli i przesłuchania odpowiednich osób i zbadanie dokumentów drugiej strony. Umowa zakłada poufność przeprowadzanych kontroli i zbieranych informacji, które mogą być wykorzystane tylko do celów podatkowych.

Jak już była mowa, można zasięgać tych informacji i prowadzić kontrolę dotyczącą dokumentów sięgających 5 lat wstecz, jeśli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, a jeśli chodzi o zwykłe postępowania podatkowe, dotyczyć to będzie podatków i informacji dostępnych po wejściu w życie tej umowy. Umowa, podobnie jak i umowa z wyspą Jersey, jest oparta na modelowych konwencjach OECD. Wejdzie w życie, jeśli chodzi o samą ustawę, 14 dni od uchwalenia, natomiast zatwierdzenie, wejście w życie w ogóle, nastąpi po ratyfikacji przez wyspę Guernsey. Proszę państwa, umowa, jak już była mowa, nie wymaga żadnych zmian w polskim ustawodawstwie. Umocni ona naszą architekturę współpracy podatkowej, fiskalnej z innymi krajami.

Jest kolejnym elementem uszczelniania systemu kontroli prawidłowości postępowań podatkowych i wymiaru podatku. W imieniu obu połączonych komisji wnoszę o uchwalenie przez Wysoką Izbę ustawy dotyczącej ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Dziękuję bardzo.