WYPOWIEDŹ POSŁA

Marcin Święcicki wziął udział w debacie

CZE

28

2012


Punkt 14. porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Panie Marszałku! Pani Rzecznik! Wysoka Izbo! W imponującym sprawozdaniu pani rzecznik poruszona została sprawa reprywatyzacji, dotycząca i właścicieli, i lokatorów, i problemów z tego wynikających, ale chciałbym zwrócić uwagę, że Warszawa jest w szczególnej sytuacji, ponieważ jedynie to miasto zostało dotknięte dekretem Bieruta, co zwielokrotniło trudności. Z jednej strony trzeba by uprościć istniejące ustawodawstwo, by załagodzić te wszystkie krzywdy, z którymi mamy do czynienia, z drugiej strony należałoby również uwzględnić fakt, że zarekwirowane w okresie komunizmu mienie nie przyniosło jakichś dużych korzyści, wartości, z których możemy teraz wszystkim w 100% rekompensować poniesione straty i szkody.

Potrzebne są więc jakieś kompromisy, ugody, rozwiązania zastępcze. Nasze prawo jest zbyt ubogie w tej materii. Pytam w związku z tym panią rzecznik, czy zamierza jakoś za pomocą swoich instrumentów i działań przyczynić się do znalezienia właściwych rozwiązań, które umożliwiłyby zwrot mienia tam, gdzie nie będzie to miało istotnych negatywnych reperkusji, gdzie naprawienie krzywdy nie uczyni krzywdy innym, do znalezienia rozwiązań kompromisowych tam, gdzie potrzebne są odszkodowania czy zastępcze ugody, bo Skarbu Państwa nie stać na 100-procentowe rekompensaty, jakie obecnie zarządzają sądy, co, jak słusznie pani zauważyła, grozi destabilizacją finansów samorządowych, i wreszcie do obrony praw lokatorów, którzy przez wiele lat

(Dzwonek)

mieszkali w zasobach komunalnych, a raptem pewnego dnia obudzili się w zasobie prywatnym, w którym obowiązywały zupełnie inne, nieraz wielokrotnie wyższe stawki czynszu. Czy pani zamierza jakoś się przyczynić do rozwiązania tych problemów, szczególnie w Warszawie, związanych z dekretem Bieruta i jego następstwami?